Skip to main content
 1. Wie zijn wij?
  Wij zijn Leadbot widget: Software bedrijf, gevestigd aan de Steenakkerstraat 13, 5688 DJ te Oirschot, Nederland. 

  Biedt zakelijke diensten aan op het gebied van het genereren van leads, voornamelijk het leveren van verschillende leadbot widget (“diensten”). De aanbieder van de diensten is Leadbot widget., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63066033. U kunt ons bereiken via e-mail op info@samvandewal.com of per telefoon op +31 6 83 17 54 28.
 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de diensten van Leadbot widget.
  1. Door gebruik te maken van onze dienst stemt de klant in met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of deze niet wenst te accepteren, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.
  2. De natuurlijke persoon die namens de klant een account bij ons aanmaakt, garandeert dat hij of zij bevoegd is om namens de Klant juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan.
  3. Wij mogen deze voorwaarden op elk gewenst moment eenzijdig wijzigen. Als wij de voorwaarden wijzigen, zullen wij de klant daarover via e-mail informeren. De nieuwste versie van deze voorwaarden is altijd te raadplegen via onze website.
 3. 3. Accounts/plugin
  1. Wij bieden verschillende pakketten aan, elk met hun eigen functionaliteiten, zoals uiteengezet op onze website.
  2. Het gebruik van onze dienst is voorbehouden aan natuurlijke personen van ten minste 16 jaar oud. Het is niet toegestaan om ‘robots’ of vergelijkbare geautomatiseerde methoden te gebruiken. Als wij ontdekken dat een account/plugin is geregistreerd door middel van een robot of soortgelijke techniek, zullen wij het account/plugin onmiddellijk deactiveren en verwijderen.
  3. Bij het aanmaken van een account of het aanvragen van een dienst of/en plugin, garandeert u dat de verstrekte gegevens correct, compleet en up-to-date zijn. U bent er ook verantwoordelijk voor om deze gegevens altijd zelf correct, compleet en up-to-date te houden. Dit kunt u te allen tijde doen via e-mail.
  4. Uw inloggegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. U moet deze gegevens voor uzelf houden en nooit aan anderen prijsgeven. Het is strikt verboden om inloggegevens met derden te delen of hen op andere wijze toegang tot uw account/plugin te verschaffen. Onze medewerkers zullen nooit om uw wachtwoord vragen. Als u weet of vermoedt dat uw inloggegevens bij derden bekend zijn, neemt u dan onmiddellijk contact met ons op zodat wij uw inloggegevens kunnen blokkeren om verder misbruik te voorkomen.
  5. Door een account aan te maken of een plugin aanvraag in te dienen, verkrijgt u een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de functionaliteiten die bij het door u gekozen pakket horen. Het is vereist dat voor elke website een pakket wordt afgesloten. Dit recht wordt verleend onder de voorwaarde dat zowel u als uw gebruikers zich houden aan alle bepalingen van deze voorwaarden.
  6. Af en toe kan het nodig zijn dat onze medewerkers toegang krijgen tot uw account of wijzigingen aanbrengen in het dashboard, bijvoorbeeld om een probleem te diagnosticeren en op te lossen. Wanneer u contact met ons opneemt om een probleem te melden, stemt u impliciet in met het verlenen van toegang tot uw account aan onze medewerkers. Als u hier bezwaar tegen heeft en liever niet wilt dat een medewerker toegang krijgt tot uw account, kunt u dit duidelijk aangeven tijdens uw verzoek. We zullen dan ons best doen om, indien mogelijk, het probleem op te lossen zonder toegang tot uw account.
  7. Schending, op welke wijze dan ook, van deze voorwaarden, leidt tot het onmiddellijk deactiveren en/of blokkeren en/of permanent afsluiten van uw account, zonder dat u recht heeft op terugbetaling van eventueel vooruit betaalde tarieven.
 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
  De klant gaat akkoord met betaling van het op onze website vermelde tarief behorend bij het pakket dat hij kiest (“Tarief”). Het Tarief geldt per website. De Klant gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals in dit artikel uiteengezet.
  1. Alle vermelde tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW.
  2. Wij bieden zowel een gratis pakket als verschillende betaalde pakketten. Elk betaald pakket kan worden afgesloten voor verschillende betaaltermijnen (maand, kwartaal en jaar).
  3. De klant voldoet de betaling via iDeal, Bancontact (Belgie) of creditcard. Op verzoek van de Klant kunnen wij de Tarieven ook vooraf incasseren per gekozen betaaltermijn middels SEPA-incasso. De Klant is verantwoordelijk voor het aan ons doorgeven van de juiste betaalgegevens.
  4. Als een betaling niet succesvol kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant een e-mail met instructies om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling niet alsnog binnen de daarin gestelde termijn wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor uw account/plugin tijdelijk te deactiveren tot op het moment dat de betaling wel is voldaan.
  5. De klant ontvangt een factuur per e-mail op het door de klant opgegeven e-mailadres, gekoppeld aan het account/plugin.
  6. Wij hebben het recht onze tarieven aan te passen. Als wij onze tarieven aanpassen, zal dat op onze website worden weergegeven en aan bestaande klanten per e-mail worden gecommuniceerd. Wijzigingen zullen ingaan per de volgende betaaltermijn en hebben geen invloed op lopende termijnen. Indien de klant niet akkoord is met de wijziging, kan hij zijn account opzeggen op de wijze zoals beschreven in artikel 5.
  7. Het kan zijn dat wij de inhoud van een pakket wijzigen of een pakket uit ons aanbod halen. Als dat zich voordoet, zullen wij de klant daarvan ten minste 2 maanden van tevoren per e-mail op de hoogte stellen. Als het gaat om een downgrade of het vervallen van een pakket, dan heeft de klant het recht het pakket op te zeggen met ingang van de datum dat de wijziging ingaat. In het geval die datum binnen een lopende betaaltermijn valt, heeft de klant geen recht op teruggave van dat deel van de vooruit betaalde tarieven dat correspondeert met het restant van de betaaltermijn.
 5. Duur en opzegging 
  1. De overeenkomst treedt in werking zodra de klant een account aanmaakt of de plugin activeert, en eindigt na het doorgeven van de opzegging.
  2. Tenzij de klant het pakket opzegt, wordt een pakket steeds automatisch verlengd voor de duur van de gekozen betaaltermijn. De klant kan het gekozen pakket op elk gewenst moment opzeggen via zijn ons. Andere wijzen van opzegging worden niet in behandeling genomen en hebben dus geen effect. Als de klant zijn gehele account wil verwijderen, moet de klant daarvoor contact opnemen via e-mail (zie 5 (e)).
  3. De opzegging geldt na afloop van de op het moment van opzegging lopende betaaltermijn. Als de klant bijvoorbeeld heeft gekozen voor betaling per kwartaal en de Klant zegt op gedurende een lopend kwartaal, dan blijft zijn pakket behouden tot en met het lopende kwartaal, waarvoor de klant al vooruit heeft betaald. Na afloop van dat kwartaal zal niet opnieuw worden geïncasseerd.
  4. De klant heeft geen recht op terugbetaling van reeds vooruit betaalde tarieven.
  5. De klant kan ons per e-mail verzoeken om verwijdering van zijn account. Als een account wordt verwijderd, betekent dat ook dat alle daarmee geassocieerde informatie en content wordt verwijderd. Na verloop van die termijn is het niet meer mogelijk verwijderde accounts of informatie te herstellen of terug te halen.
 6. Verboden handelingen
  1. De klant en Gebruikers moeten zich onthouden van de volgende handelingen:
   • (a) delen van inloggegevens met derden;
   • (b) gebruikmaken van inloggegevens van een derde;
   • (c) misbruik maken van onze website of diensten of deze schade toebrengen, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke software te introduceren;
   • (d) onze website, onze diensten of de servers waar deze op draaien aanvallen op welke manier dan ook;
   • (e) de kwetsbaarheid van onze website en diensten testen of beveiligingsmaatregelen of een inlogomgeving omzeilen;
   • (f) onze diensten gebruiken voor illegale doeleinden of het versturen van ongewenste e-mails (SPAM);
   • (g) op enige andere wijze inbreuk maken op deze voorwaarden.
  2. Indien de klant of een gebruiker een verboden handeling verricht, zijn wij gerechtigd tot het nemen van een of meerdere van de volgende maatregelen, met onmiddellijke ingang en zonder dat u recht heeft op vergoeding van schade die daar eventueel voor u uit voortvloeit:
   • De toegang tot uw account blokkeren;
   • Uw account voorlopig of permanent deactiveren/verwijderen;
   • Aangifte doen bij de politie en onze medewerking verlenen aan een onderzoek, waarbij wij verplicht kunnen zijn om uw persoonsgegevens met autoriteiten te delen.
  3. Wanneer u geen gebruik meer kunt maken van onze diensten ten gevolge van een verboden handeling, heeft u in geen geval recht op terugbetaling van vooruitbetaalde tarieven.
  4. De maatregelen hier genoemd zijn in aanvulling op de overige rechten en maatregelen die ons ten dienste staan in een voorkomend geval, waaronder ons recht op vergoeding van de volledige schade die wij door uw verboden handeling leiden.
 7. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Wij zijn de exclusieve houder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze diensten, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten, databaserechten en rechten op software, inclusief de graphic user interface.
  2. Content door u geüpload in uw account/plugin blijft uw eigendom en de door eindgebruikers van de leadbots geüploade informatie en content blijft het eigendom van die eindgebruikers.
  3. Wij zijn de exclusieve houder van de handelsnaam Leadbot widget en het bijbehorende logo. Het gebruik daarvan is aan ons voorbehouden. Indien u onze naam wilt gebruiken dient u daarvoor vooraf onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te vragen.
  4. Onze website en diensten, inclusief alle onderdelen ervan, mogen niet worden gekopieerd, bewerkt, verspreid of reverse-engineered.
 8. Disclaimers
  1. Wij bieden onze diensten aan zoals deze op het moment van gebruik bestaan en functioneren, zonder dat wij enige garantie bieden met betrekking tot de werking of de functionaliteit ervan. U gebruikt onze diensten op eigen risico.
  2. Van tijd tot tijd kunnen onze diensten niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat wij updates moeten uitvoeren, problemen moeten oplossen of functionaliteiten willen toevoegen of verwijderen. Wij garanderen daarom niet dat onze diensten te allen tijde beschikbaar zijn en ook niet dat onze diensten volledig vrij zijn van problemen, storingen of fouten. Wij doen ons uiterste best om downtime tot een minimum te beperken. U bent zelf verantwoordelijk voor het installeren van virusdetectiesoftware op het apparaat waarmee gebruikers onze diensten gebruiken.
  3. Onderhoud aan onze diensten zal zoveel mogelijk plaatsvinden op tijdstippen waarop de klant daar zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.
 9. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Wij accepteren geen onbeperkte aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van onze diensten. Onze aansprakelijkheid is beperkt op de wijze zoals in dit artikel omschreven.
  2. Wij zijn enkel aansprakelijk wanneer er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een van onze verplichtingen uit de overeenkomst, terwijl die tekortkoming ook aan ons toe te rekenen is. Indien wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt voor directe schade tot maximaal het totale bedrag dat de klant aan ons heeft betaald voor gebruik van onze diensten in de drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. 
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere vormen van schade dan directe schade, waaronder (maar niet beperkt tot) indirecte schade, gevolgschade, schade door gemiste omzet en gederfde winst, reputatieschade, schade als gevolg van de niet-beschikbaarheid van onze diensten en schade door verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van bugs op uw website.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door eindgebruikers van onze diensten geüploade informatie of content, noch voor enige communicatie tussen de klant en haar eindgebruikers die verloopt via onze diensten.
  5. Vorderingen van de klant op Leadbot widget vervallen door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
  6. De klant vrijwaart Leadbot widget volledig voor schade die Leadbot widget leidt door of als gevolg van een schending van deze voorwaarden door de klant of een onder haar verantwoordelijkheid handelende derde – waaronder, maar niet beperkt tot, het verrichten van verboden handelingen – alsmede voor vorderingen van derden voortvloeiende uit of samenhangende met het gebruik van de diensten door de klant.
 10. Privacy
  Wij verzamelen en verwerken bepaalde persoonsgegevens van de klant. In ons Privacy Statement kunt u onder meer lezen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, met wie wij ze delen en wat uw rechten zijn. Wij handelen conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van privacy.
  1. Via onze diensten kunnen ook persoonsgegevens van eindgebruikers worden verwerkt. Met betrekking tot die verwerking bent u de verwerkingsverantwoordelijke en zijn wij de verwerker. 
 11. Algemene bepalingen
  Als enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden ongewijzigd van kracht. In dat geval zullen Leadbot widget en de klant in onderling overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen die de oorspronkelijke bedoeling van partijen met de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.
  1. Leadbot widget mag haar rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden overdragen op een andere partij, bijvoorbeeld als Leadbot widget wordt overgenomen door een ander bedrijf. Indien dat gebeurt, zullen wij de klant daarover inlichten en zullen wij ervoor zorgen dat de bestaande rechten van de klant gerespecteerd worden. De klant mag haar rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden niet overdragen op een derde zonder de uitdrukkelijke toestemming van Leadbot widget.
  2. Bepalingen in deze voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om – nadat de overeenkomst met de klant is geëindigd – hun geldigheid te behouden, blijven ook na beëindiging onverminderd van toepassing.
 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.